Historiek van de school

Het Annuntia‑Instituut van Wijnegem zoals wij het vandaag kennen, is  het resultaat van een langdurig proces van oprichten, omvormen, rationaliseren en fusioneren.

De congregatie van de Zusters Annonciaden van Huldenberg lagen aan de basis ervan. In 1921 startten zij in Wijnegem met een normaalschool, waar leerkrachten voor het kleuter‑ en lager onderwijs werden opgeleid voor de meer dan 120 basisscholen van de congregatie in de provincie Antwerpen en Brabant.

In 1923 werd een huishoudschool opgericht die later als Regina Pacis onder de leiding van Zuster Vandeuren uitgroeide tot een BSO‑school met de richting kleding en een TSO‑school met de richting handel.

In 1957 werd door dezelfde congregatie het Sint‑Jozefinstituut opgericht. Het ging om een ASO‑school met moderne humaniora. De school werd in prefabgebouwen ondergebracht  langs de Kerkhofstraat in de moestuin van het klooster en werd geleid door Zuster Buytaert.

Uit de fusie van deze twee scholen ontstond in 1985 het Annuntia‑Instituut met behoud van beide locaties: de Kerkhofstraat en de Turnhoutsebaan.  De heer Alex Cannaerts werd er de eerste directeur.
Zeven jaar later, in 1992,  nam het Annuntia‑Instituut de afdeling menswetenschappen ‑ nu humane wetenschappen genoemd ‑ over van de Normaalschool van Wijnegem. Deze Normaalschool was zich op dat moment al aan het voorbereiden op de rationalisatiegolf binnen het hoger onderwijs en moest derhalve afstand doen van richtingen secundair onderwijs.

Door deze overname  groeide Annuntia uit tot een school van meer dan 600 leerlingen.  Annuntia kreeg  er niet alleen een nieuwe ASO‑studierichting bij  maar ook een derde locatie binnen het gebouwencomplex van de Normaalschool.

Vanaf de start van het schooljaar 1993‑1994 werden voor het Annuntia‑Instituut nieuwe bakens voor de toekomst uitgezet.
In september 1993 werd  Jos Grommen als directeur en  Lieve Van Den Bossche als adjunct‑directeur aangesteld. Zij stonden voor de opgave om na de fase van fusie en overname vanuit een grote maar rijke verscheidenheid van schoolculturen door een open en democratisch beleid een school te vormen met een eigen identiteit en profiel. Vanuit de dynamiek van het schoolgebeuren ontwikkelde zich een opvoedingsproject dat gedragen wordt door de christelijke bezieling van de zusters Annonciaden en hun visie op opvoeding en onderwijs.

De Inrichtende Macht van de school, die tot dan enkel was samengesteld uit leden van de congregatie werd met leden buiten de congregatie aangevuld en aan Fons Cruysberghs werd het voorzitterschap van de Raad van Bestuur overgedragen.
Eén van de kerntaken van de Inrichtende Macht werd het bouwen van een totaal nieuw schoolcomplex dat zich in drie fasen zou voltrekken,  waarbij elke graad of leeftijdsgroep achtereenvolgens een nieuw onderdak zou krijgen. Tijdens de bouwfase zouden leerlingen tijdelijk gehuisvest worden in de gebouwen van de Normaalschool, die na de fusie met de Karel de Grote‑Hogeschool, leeg kwam te staan.

De eerste bouwfase omvatte 12 klassen met sanitair en overdekte speelplaats. Het gebouw werd op 1 september 1995 door de leerlingen van de eerste graad in gebruik genomen.

In november 2004 startte de tweede bouwfase langs de Turnhoutsebaan en op 1 september 2006 werd dit gebouwencomplex voor de leerlingen van de derde graad ter beschikking gesteld.

De derde fase omvatte een klassengebouw voor de tweede graad en een sporthal. In januari 2010 werd dit complex langs de Kerkhofstraat plechtig geopend door Fons Cruysberghs, voorzitter van de Raad van Bestuur, die samen met Marc Lerno jarenlang de drijvende kracht was achter het bouwprogramma.

In 1999 sluit Annuntia zich aan bij de Scholengemeenschap "Voorkempen". Annuntia is een school die leeft en leven houdt verandering in. Generaties leerlingen volgen elkaar op, leerkrachten gaan met pensioen en geven hun opdracht door, bestuursleden nemen ontslag en worden vervangen. In 2002 ging Lieve Van Den Bossche als adjunct‑directeur met pensioen en werd door Gerda Claessens opgevolgd. Op 8 november 2008 overleed Zuster Schryvers, algemeen overste van de congregatie van de Zusters Annonciaden en lid van de Inrichtende Macht. Op 21 april 2009 nam Zuster Brants die Zuster Schryvers als algemeen overste opvolgde, ontslag als lid van de Inrichtende Macht. Jarenlang kon de school rekenen op de morele en financiële steun van de congregatie. Geleidelijk werd het schoolbestuur op zelfstandigheid en onafhankelijkheid voorbereid. Wat blijft is de inspiratie die van de Annonciaden uitgaat en van Annuntia de school maakt die zij is voor haar 750 leerlingen en 100 personeelsleden. Aangezien in 2011 Jos Grommen naast zijn functie als directeur van de school ook deze van coördinerend directeur van de scholengemeenschap Voorkempen op zich nam, werd de directie uitgebreid met een pedagogisch directeur. Vanaf 1 september 2011 nam Dirk Van Nuffel deze taak op zich. In 2014 sloot Jos Grommen zijn loopbaan af als directeur van het Annuntia-Instituut. Vanaf 1 september 2014 is Dirk Van Nuffel directeur van de school. Tijdens het schooljaar 2014-2015 nam Davy Nys tijdelijk de taak van pedagogisch directeur op zich en op 1 september 2015 werd Magda Belmans door het schoolbestuur in deze functie aangesteld.