Leerlingenbegeleiding

1. Klassenleraar

Een van je leraars vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij en is de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

2. Begeleidende klassenraad 

Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Door bespreking van de studieresultaten en houding zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of door een vakleraar een begeleidingsplan worden afgesproken. Soms is het nodig inhaallessen te adviseren, bijkomende taken op te leggen of is een doorverwijzing naar het begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je vorderingen in de tijd te volgen, om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

3. Leren leren

Om goede studiegewoonten aan te leren, starten we in het eerste leerjaar met een cursus Leren leren, specifiek: Leren plannen en organiseren. Deze cursus wordt gegeven door de klassenleraars en is ingebouwd in hun lesuren. De vakleraars vullen de cursus aan met specifieke tips voor hun vak. De cursus Leren leren wordt voortgezet in alle volgende leerjaren, aangepast aan de noden van elk leerjaar. 

4. Taalbeleid, spellings- en taaltesten, taalremediëring

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september/oktober en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. 

5. Studiekeuzebegeleiding

School en CLB staan jou en je ouders bij telkens je een studiekeuze moet maken: bij je inschrijving op school, in de loop van je jaren op de middelbare school en bij de overstap naar hoger onderwijs of naar een ander onderwijssysteem. Op verzoek van de ouderraad geven wij jouw naam en adresgegevens door aan instellingen voor hoger onderwijs die dat vragen, zodat zij je informatie over hun studieaanbod kunnen toesturen. Dit valt onder de privacywetgeving.

Martine Van Aggelpoel

Interne leerlingenbegeleider

Martine Van Aggelpoel

De school heeft een interne leerlingenbegeleider (ILB) die zorg draagt voor de ondersteuning van de individuele leerling die zich aanmeldt met een persoonlijk probleem of die gestuurd wordt door een personeelslid. Dit kan gaan om persoonlijke problemen van een leerling, studieproblemen, relationele problemen, klasproblemen...

De ILB geeft advies aan leerling, personeel en/of ouders inzake de specifieke problemen en verwijst door naar gespecialiseerde hulpverlening wanneer echte therapie nodig is. 

De taak van de ILB is in de eerste plaats noodopvang bij acute problemen en begeleiding bij persoonlijke of klasproblemen. De ILB geeft niet zelf individuele therapie bij ernstige situaties, noch gezinstherapie, maar tracht de leerlingen en hun ouders in contact te brengen met gespecialiseerde hulpverlening, in eerste instantie het CLB. De school is geen therapeutisch centrum.

De ILB hanteert een strikte beroepsethiek en deontologie dwz discretie over de persoonlijke dossiers.

De school heeft voor elke graad een coördinator. Deze graadcoördinator is niet alleen verantwoordelijk voor de praktische planning en aansturing van pedagogische initiatieven (activiteiten, projecten,…), maar is ook een belangrijk ankerfiguur voor de leerlingen binnen de school. De graadcoördinator is de verantwoordelijke bij noodzakelijke tuchtmaatregelen en begeleidt leerlingen met studieproblemen. De graadcoördinator is tevens de contactpersoon tussen de cel leerlingenbegeleiding (graadcoördinatoren, ILB, directie en CLB) en de klassenleraar. Indien nodig maakt de graadcoördinator ook afspraken met de ouders.

Sigrid Luyckx

Coördinator eerste graad

Coördinator eerste graad

Marcel Bernaerts

Coördinator tweede graad

Coördinator tweede graad

Coördinator derde graad

Kris Van Tendeloo,

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.

Voor elke school werkt een team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog of pedagoog en een verpleegkundige.

Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar is geen deel van de school. Je kan er dus los van de school terecht.

Leerlingen vanaf 12 jaar moeten zelf toestemming geven om bij het CLB in begeleiding te komen. 

Onze school wordt begeleid door:

VCLB Voor- en Noorderkempen
Kerkhofstraat 29
2110 Wijnegem.
tel. 03 353 93 91
wijnegem@vclbvnk.be 

Contactpersonen van het schoolteam dat onze school begeleidt: 

  • mevrouw Ils Vermeulen, psycho-pedagoog 
  • de heer Hugo De Laet, maatschappelijk werker